E loche

O sarra senza più fine, di chjampita billezza
Cù e vostre borghe accolte nate attempu à u mondu
Duv’ellu balla u muvrellu, in’eternu vagabondu
Duv’è và lu me sguardu è duv’è mi ci affondu.

Tresca d’alti sciappali è di zenne appinzate
Fatta à sdresge e niule chi vi danu arrembu
Ad’appacià lu core chi passa cù l’abrucata
E si cerca u licore di u so più dolce lembu.

Marcellu Acquaviva.
A Filetta cù à musica di u filmu « Don juan »